black light theatre hilt prague

Teatro Negro Praga HILT logo 2

photo and video black light theatre

contact black light theatre

press black light theatre

  Facebook_logo_square.png  tik-tok-logo-transparent-square-11582571927yuvdhqij5h.png  Instagram-logo-square.jpg  youtube-square-icon-250x250.png  297_whatsapp504.jpg  images.jpg

News-novinky-nachricht | Black light theatre Prague HILT
 • HILT theatre 37.48.*.*
  0 0
  😘 New pictures on Intagram and also in our gallery https://www.instagram.com/p/C6UQnJDtAUX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
 • Masda K 46.135.*.*
  0 0
  There Are no tickets for tonight for Black light theatre? M
  • HILT theatre 46.135.*.*
   0 0
   Tonight we are sold out. Please, choose another day from our calendar. Your HILT
 • HILT theatre 213.29.*.*
  2 0
  -On 27/04/2024 it is completely sold out and there are no other vacancies. You can visit our other shows - choose from the calendar in the PROGRAM section.
  -Dne 27.4.2024 je naprosto vyprodáno a nejsou další volná místa. Můžete navštívit naše další představení - vyberte si v kalendáři v sekci PROGRAM
  -Am 27.04.2024 ist es komplett ausverkauft und es sind keine weiteren Plätze frei. Sie können unsere anderen Shows besuchen – wählen Sie aus dem Kalender im Bereich PROGRAMM
 • HILT theatre 213.29.*.*
  0 0
  Černé divadlo HILT Praha fascinuje diváky po celém světě svou fascinující show „Magic Phantom Comedy“. Toto proslulé divadlo pod vedením Theodora Hoidekra zaznamenalo mezinárodní úspěch a nedávno vyprodalo Teatro Nacional v Guatemale. Jejich jedinečná kombinace technik černého světla a komedie jim vynesla dvě prestižní ocenění na Světové divadelní olympiádě 2018 v Indii.

  To, co odlišuje HILT od ostatních černých divadel, je jejich inovativní přístup k vyprávění. Pomocí technologie černého světla jsou umělci schopni vytvořit dechberoucí vizuální podívanou, která stírá hranice mezi realitou a iluzí. To vytváří pro diváky pohlcující zážitek, který je přenese do kouzelného světa, kde je možné všechno.

  Show „Magic Phantom Comedy“ je dokonalou ukázkou talentu a kreativity HILT. Pomocí směsi komedie, hudby a vizuálních efektů vezmou účinkující diváky na cestu plnou smíchu a úžasu. Složitá choreografie a bezproblémová integrace technologie dělají z každé scény pastvu pro smysly, která diváky uchvátí od začátku do konce.

  Úspěch HILT Black Light Theatre Prague je důkazem nasazení a talentu jeho týmu. Režisér Theodor Hoidekr má cit pro detail a vášeň pro posouvání hranic tradičního divadla. V kombinaci s výjimečnými dovednostmi účinkujících vytvořil HILT show, která nepřestává uchvacovat a těšit publikum po celém světě.

  Při pohledu do budoucnosti je jasné, že HILT Black Light Theatre Prague bude i nadále posouvat hranice inovací a kreativity. Díky svému jedinečnému talentu a snaze o dokonalost budou jistě pokračovat ve své vládě jako jedno z nejúspěšnějších černých divadel na světě. Pokud tedy někdy dostanete příležitost zažít kouzlo HILT naživo, nenechte si to ujít – je to zážitek, na který hned tak nezapomenete.
 • HILT theatre 213.29.*.*
  0 0
  Das HILT Schwarzlichttheater Prag fasziniert mit seiner faszinierenden Show „Magic Phantom Comedy“ Publikum auf der ganzen Welt. Unter der Leitung von Theodor Hoidekr feierte dieses renommierte Theater internationalen Erfolg und war kürzlich im Teatro Nacional in Guatemala ausverkauft. Ihre einzigartige Mischung aus Schwarzlichttechniken und Comedy hat ihnen zwei prestigeträchtige Auszeichnungen bei den World Theatre Olympics 2018 in Indien eingebracht.

  Was HILT von anderen Schwarzlichttheatern unterscheidet, ist ihr innovativer Ansatz beim Geschichtenerzählen. Durch den Einsatz von Schwarzlichttechnologie sind die Darsteller in der Lage, ein atemberaubendes visuelles Spektakel zu schaffen, bei dem die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen. Dies schafft ein immersives Erlebnis für das Publikum und entführt es in eine magische Welt, in der alles möglich ist.

  Die Show „Magic Phantom Comedy“ ist eine perfekte Demonstration des Talents und der Kreativität von HILT. Mit einer Mischung aus Comedy, Musik und visuellen Effekten nehmen die Darsteller das Publikum mit auf eine Reise voller Lachen und Staunen. Die aufwendige Choreografie und die nahtlose Integration der Technologie machen jede Szene zu einem Fest für die Sinne und lassen die Zuschauer von Anfang bis Ende in ihren Bann ziehen.

  Der Erfolg des HILT-Schwarzlichttheaters Prag ist ein Beweis für das Engagement und Talent seines Teams. Der Regisseur Theodor Hoidekr hat einen scharfen Blick fürs Detail und eine Leidenschaft dafür, die Grenzen des traditionellen Theaters zu erweitern. In Kombination mit dem außergewöhnlichen Können der Darsteller hat HILT eine Show geschaffen, die weiterhin Publikum auf der ganzen Welt fesselt und begeistert.

  Wenn wir in die Zukunft blicken, ist klar, dass das HILT-Schwarzlichttheater Prag weiterhin die Grenzen von Innovation und Kreativität verschieben wird. Mit ihrem beispiellosen Talent und ihrem Streben nach Exzellenz werden sie ihre Herrschaft als eines der erfolgreichsten Schwarzlichttheater der Welt mit Sicherheit fortsetzen. Wenn Sie also jemals die Chance haben, die Magie von HILT live zu erleben, sollten Sie es sich nicht entgehen lassen – es ist ein Erlebnis, das Sie so schnell nicht vergessen werden.
 • HILT theatre 213.29.*.*
  0 0
  HILT black light theatre Prague has been captivating audiences all over the world with their mesmerizing show "Magic Phantom Comedy". Under the direction of Theodor Hoidekr, this renowned theatre has gained international success, recently selling out Teatro Nacional in Guatemala. Their unique blend of black light techniques and comedy has earned them two prestigious awards at the World Theatre Olympics 2018 in India.

  What sets HILT apart from other black light theatres is their innovative approach to storytelling. By using black light technology, the performers are able to create a stunning visual spectacle where the boundaries between reality and illusion are blurred. This creates an immersive experience for the audience, transporting them into a magical world where anything is possible.

  The show "Magic Phantom Comedy" is a perfect showcase of HILT's talent and creativity. With a mix of comedy, music, and visual effects, the performers take the audience on a journey filled with laughter and wonder. The intricate choreography and seamless integration of technology make each scene a feast for the senses, leaving viewers spellbound from beginning to end.

  The success of HILT black light theatre Prague is a testament to the dedication and talent of its team. The director, Theodor Hoidekr, has a keen eye for detail and a passion for pushing the boundaries of traditional theatre. Combined with the exceptional skill of the performers, HILT has created a show that continues to captivate and delight audiences around the globe.

  As we look to the future, it's clear that HILT black light theatre Prague will continue to push the boundaries of innovation and creativity. With their unparalleled talent and commitment to excellence, they are sure to continue their reign as one of the world's most successful black light theatres. So, if you ever have the chance to experience the magic of HILT live, be sure not to miss it – it's an experience you won't soon forget.
Powered by AllEvents.in