Teatro Negro Praga HILT logo 2  Facebook_logo_square.png  tik-tok-logo-transparent-square-11582571927yuvdhqij5h.png  Instagram-logo-square.jpg  youtube-square-icon-250x250.png  297_whatsapp504.jpg  images.jpg

ENTRADAS2024 6 POKUS

Black light theatre HILT

Menu

HILT black light theatre Tickets

HILT black light theatre tickets

세계 연극 올림픽 2018에서 수여하는 유일한 체코어 극장

guest-book

 

블랙라이트극장 팬텀 

 이 공연은 새로운 시각에서 공연이 진행되며 다양하고 멋진 장소들을 둘러보는 이야기를 감상해보세요

하이라이트
HILT black light theatre Prague 에서 특별한 쇼를 경험해보세요.
검은색의 무한한 우주 속, 둥둥 떠다니는 물체의 모습과 아름다운 색의 마술을 감상해보세요.
전설 속 마스크를 쓴 "팬텀(Phantom)"을 실제로 감상해보세요.
15가지 댄스와 마임을 즐기세요.
세계적으로 유명한 찰스 브릿지(Charles Bridge) 옆 HILT black light theatre Prague 만의 특별한 분위기를 느껴보세요.

1916년의 영화 속 미스터리한 캐릭터를 직접 만나보시고, 런던 웨스트엔드 스테이지(West End Stage)의 재해석을 감상해보세요. 팬텀은 HILT에 의해 블랙라이트 극장에서 재탄생한 작품입니다. HILT의 예술가들과 공연가들은 2006년 이래로 전통 스테이지 양식과 현대적인 양식을 혼합한 특별한 공연을 펼치고 있습니다. 유동적인 인물들, 형광빛이 가득한 무대의상 그리고 무한으로 펼쳐지는 어둠을 함께 조합하여 힐트팀은 댄스, 팬토마임, 그리고 마법같은 감동을 위한 숙련된 솜씨로 센세이셔녈한 무대를 선사합니다

표를 사다

vhodne pro deti od

bezbarierovy pristup

GROUP DISCOUNTS

SKUPINOVÉ SLEVY

PRIVATE SHOW FOR YOUR EVENT

SOUKROMÁ SHOW PRO VAŠI AKCI

PARTNERS
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Kulturní akce a kultura - informuji.cz
Logo Atlas Česka
All events in City logo
CZeCOT logo